İşletme yönetimi, planlama, örgütleme, personel alma, liderlik etme ve kontrol etme yoluyla kaynakların edinimi, tahsisi ve kullanımı olarak tanımlanabilir. Yönetim, şirket hedeflerini gerçekleştirmek ve bir işi verimli bir şekilde yürütmek için insan, finansal, malzeme ve bilgi kaynaklarının koordinasyonunu içerir. Yöneticiler bu sorumluluklardan sorumlu çalışanlardır. Yöneticiler, kişiler arası roller, bilgi rolleri ve karar verme rolleri olarak özetlenen bir şirkette çeşitli roller oynarlar. Yönetim beş işlev içerir: planlama, organizasyon, personel alımı, liderlik ve kontrol. Yönetimin günlük görevleri şunlardır: sorunları dikkate almak ve bunlarla nasıl başa çıkılacağına dair kararlar vermek, eylem planlarını uygulamak ve kararları ve eylemleri gözden geçirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak.

Harun Saraç Yönetim

PLANLAMA
Planlama, kurumsal hedeflere ulaşmak için tasarlanmış belirli stratejilerin geliştirilmesidir. Geleceğe yönelik yöneticiler, şirket hedeflerine ulaşmak için stratejiler, politikalar ve yöntemler geliştirmek için planlamayı kullanır. Dahası, planlamaya güvenen yöneticiler problemleri ortaya çıkmadan önce tahmin edebilir ve bu nedenle çözümleri hızlı bir şekilde uygulayabilirler. Buna ek olarak, planlama, bir şirkete yön vererek diğer yönetim işlevlerinin (örgütleme, personel alma, liderlik etme ve kontrol etme) temelini oluşturur; ve bir şirketin hedeflerine ulaşmadaki başarı potansiyelini arttırır.

ORGANİZASYON
Organizasyon, ikinci büyük yönetim işlevidir. Bir şirketin kaynaklarını – personelini ve malzemelerini – hedeflerine ulaşmasına izin verecek şekilde yapılandırma sürecidir. Özellikle, örgütlenme üç aşamalı temel bir süreci gerektirir: görevler, emek birimleri ve pozisyonlar geliştirmek. Her şeyden önce, yöneticiler planları uygulamak ve hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenleri kesin olarak belirlemelidir. İkinci olarak, personeli sorumluluk alanları olan ekiplere ayırmalıdırlar. Üçüncüsü, yöneticiler yetki ve sorumluluğu kişilere devretmeli ve karar alma ilişkileri kurmalıdır. Yönetim ilk adımı tamamladıktan sonra, ekipleri organize etmek ve yetki vermek için birkaç farklı yol izleyebilir. Çoğu kuruluş, işlev veya bölünme ile organize edilir.

PERSONEL ALIMI
Üçüncü büyük örgütsel işlev olan personel, örgütün hedeflerine ulaşmak için yeterli bir işgücü bulma ve sürdürme ile ilgili faaliyetleri kapsar. Birincisi, yöneticiler işgücü ihtiyaçlarının tam olarak ne olduğunu belirlemeli ve daha sonra bu beceri ve özellikleri işe almak için iş gücüne girmelidir. İkincisi, yöneticiler işçileri eğitmelidir. Üçüncüsü, hedefleri tamamlayan performansı telafi etmek ve değerlendirmek için bir yöntem geliştirmelidirler. Bu, ücret ve fayda paketleri tasarlamayı, performans değerlendirmeleri yürütmeyi ve çalışanları tanıtmayı içerir. Son olarak, yöneticiler genellikle etkisiz çalışanların işten çıkarılması veya iş gücünün azaltılması için bir sistem geliştirmelidir. Buna ek olarak, personelle ilgili yönetim görevleri genellikle örgütlü sendikalarla çalışmayı gerektirebilir.

LİDERLİK
Liderlik veya motive edici, yönetime süreç yaklaşımı ile tanımlanan dördüncü temel yönetim işlevidir. Hedeflere ulaşmak için diğer insanlara rehberlik etme ve onları etkileme eylemi olarak tanımlanır. Liderlik, liderlik, iletişim ve motivasyon becerilerini içerir. Buna ek olarak, çoğu yöneticinin liderlik rolü dört temel görev içerir: eğitim, değerlendirme, danışmanlık ve temsil etme. Eğitim, öğretme becerilerini ve çalışanlara şirket içinde nasıl çalışacaklarını ve görevlerini nasıl yerine getireceklerini göstermeyi içerir. Bunu hem resmi hem de gayri resmi yollarla yaparlar. Yaygın eğitim örnekleri, astların takip etmesi için örnek teşkil eden tutumlar, çalışma alışkanlıkları ve diğer davranışlardır.

DENETİM (Yönetim Gözden Geçirme)
Beşinci büyük yönetim işlevi, denetleme, planlama, örgütleme, personel alma ve öncü çabaların sonuçlarını ölçen ve değerlendiren faaliyetlerden oluşur. Denetim, yönetimin önemli bir parçasıdır çünkü yöneticilerin diğer işlevlerin (planlama, organizasyon, vb.) Verimliliğini belirlemelerine yardımcı olur; çalışanların şirket hedeflerine yönelik çabalarını yönlendirmeye yardımcı olur; ve bir şirketin kaynaklarını verimli ve etkili bir şekilde dağıtmasına yardımcı olur. Denetim, genellikle kuruluşun hedeflerine doğru ilerlemesini sağlayan sürekli bir yönetim süreci olarak görülür. Süreç, performans standartlarının oluşturulmasını, devam eden faaliyetlerin değerlendirilmesini ve standartlardan sapan performansın düzeltilmesini içerir.